HƯỚNG DẪN TRA CỨU TV


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

GIỚI THIỆU PHÂN LOẠI DDC

Nguyên tắc thập tiến:

DDC thể hiện nghệ thuật sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 để phân chia mỗi khái niệm ra tối đa 10 khái niệm con phụ thuộc (cấp dưới), và đến lượt mình mỗi khái niệm con lại được tiếp tục chia ra 10 khái niệm ở bậc nhỏ hơn...Hiện nay DDC có 1000 lớp phụ.

Sắp xếp của DDC:

Các lĩnh vực khoa học đều được sắp xếp từ chung đến riêng, từ toàn thể đến bộ phận. Cơ sở sắp xếp là bộ môn khoa học, lĩnh vực khoa học, do vậy một chủ đề có thể xuất hiện tản mạn ở nhiều ngành khoa học khác nhau.

Bảng chính của DDC: DDC có 10 lớp cơ bản thể hiện như sau:

000 Những vấn đề chung (Tổng loại)
100 Triết học và Tâm lý học
200 Tôn giáo
300 Khoa học Xã hội
400 Ngôn ngữ
500 Khoa học Tự nhiên
600 Khoa học Ứng dụng  (Công nghệ )
700 Nghệ thuật
800 Văn học và Tu từ học
900 Địa lý và Lịch sử