Giáo trình Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật thi hành án hình sự

Đăng ngày 05/12/2019, lượt xem 3599

Giáo trình Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật thi hành án hình sự - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ biên: Mai Đắc Biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - sự thật - 2017 - 376 trang

Lời nói đầu

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25-11-2015 quy định chặt chẽ, đầy đủ những vấn đề liên quan đến tạm giữ, tạm giam như các nguyên tắc quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam; quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ; chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý. thi hành tạm giữ, tạm giam; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước có liên quan đến thi hành tạm giữ, tạm giam; kiểm sát hoạt động thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam không bị xâm phạm.

Luật thi hành án hình sự năm 2010 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kháo XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trực tiếp quy định một cách hệ thống, đầy đủ các vấn đề liên quan đến thi hành án hình sự, như nguyên tắc, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, thời hiệu thi hành án hình sự, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi hành án hình sự; trình tự, thủ tục thi hành án hình sự, biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án hình sự, thi hành biện pháp tư pháp, khiếu nại, tố cáo, kiểm sát hoạt động thi hành án hình sự, xử lý các vi phạm trong thi hành án hình sự.

Nắm vững các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật thi hành án hình sự là nhiệm vụ quan trọng của sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, những người sẽ vận dụng kiến thức vào công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Giáo trình Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật thi hành án hình sự được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp cũng như trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học biên soạn sẽ góp phần thiết thực vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực tiễn áp dụng pháp luật đối với giảng viên, sinh viên, học viên, cán bộ ngành kiểm sát cũng như các nhà nghiên cứu khoa học khác.

Giáo trình gồm 2 phần: Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật thi hành án hình sự với 14 chương, trình bày có hệ thống những vấn đề cơ bản, quan trọng của hai luật này.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng cuốn sách sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tập thể tác giả rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng của các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, sinh viên và các bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện